Quick-tools

Miscel·lània de recursos per a docents inquiets

ESCOLA BERGANTÍ

PLOMA ESTILOGRÀFICA

Experiència per millorar l’escriptura a l’aula i fomentar la sostenibilitat

A l’escola Bergantí, s’introdueix la ploma estilogràfica com una manera eficaç d’afinar la cal·ligrafia de l’alumnat. A més de ser un instrument d’escriptura efectiu, la ploma té l’avantatge de ser reutilitzable; quan s’acaba la tinta, no es llença, sinó que es reomple. Això no només contribueix a la conservació del medi ambient, sinó que també promou el reciclatge, el fet de reutilitzar i la reducció. A l’igual que el compromís amb el reciclatge, l’ús continuat de la mateixa ploma contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en matèria de gestió responsable dels recursos i protecció del medi ambient: ODS11 Ciutats i comunitats sostenibles, ODS12 Producció i consum responsables, ODS13 Acció climàtica.

En l’àmbit de l’aula, l’ús de la ploma estilogràfica potencia la precisió i la psicomotricitat fina dels estudiants, resulta en una cal·ligrafia més neta i estèticament atractiva. A través d’aquesta iniciativa, no només es milloren les habilitats d’escriptura de l’alumnat, sinó que també s’inculquen valors de responsabilitat ambiental i sostenibilitat. 

ESCOLA NAUSICA

MENJADOR GESTIONAT PER L’ALUMNAT

Eina per a l’optimització de recursos i planificació del menú escolar

A l’escola, cada dia varia el nombre d’alumnes que decideixen quedar-se a dinar. Aquesta diversitat en les opcions alimentàries, incloent-hi nens i nenes amb menús adaptats, fa que sigui crucial mantenir un control precís sobre les xifres per evitar preparar massa o massa poc menjar. Aquest procés és especialment aplicable a les escoles més petites que disposen de cuina pròpia. 

Per gestionar aquesta dinàmica, els estudiants de primària i infantil assumeixen la responsabilitat de passar la llista del menjador diàriament i completar un formulari dissenyat amb aquest objectiu. Un cop omplert, aquest document és entregat a l’oficina de secretaria. El personal de secretaria posteriorment transmet aquestes dades al personal de cuina, assegurant-se que disposin de la informació necessària per preparar la quantitat adequada de menjar.

Al final de cada mes, aquestes dades s’utilitzen per generar un llistat mensual que serveix com a base per a la facturació del servei de menjador. Aquest procés no només optimitza l’ús dels recursos i la planificació del menú, sinó que també facilita una administració eficient i precisa del servei de menjador a l’escola, reduint notablement desaprofitament d’aliments.

ESCOLA SANT GERVASI

LLIBRETA D’APRENENTATGE

Eina educativa centrada enel compromís i l’assolimentde metes conjuntes

A l’Escola Sant Gervasi donem molta importància a la reflexió personal i la necessitat d’establir i assolir metes tangibles. En aquest marc, el projecte de la llibreta d’aprenentatge es converteix en un espai i eina clau, on la tutoria, la família i l’alumne col·laboren activament per establir propòsits, marcar metes específiques i adquirir compromisos de millora. Aquesta col·laboració entre els diferents agents educatius no només fomenta l’autonomia, sinó que també contribueix a la responsabilitat de l’alumnat pel seu aprenentatge.

A través d’aquesta iniciativa, es busca que l’alumnat prenguin un paper actiu en la planificació del seu propi creixement. A la llibreta, s’estableixen objectius concrets vinculats a l’àmbit acadèmic, social i personal. Els compromisos de millora, presos per un trimestre, serveixen com a marc temporal concret per a la consecució de les fites. Aquest enfocament no només impulsa el rendiment acadèmic, sinó que també alimenta el creixement holístic de cada alumne. La pràctica de revisar i ajustar constantment els propòsits i compromisos en la llibreta d’aprenentatge permet una reflexió contínua i una adaptació a les necessitats canviants dels i les estudiants.

ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS

ESTADA A L'EMPRESA

Experiència per promoure el desenvolupament integral en el món laboral

L’estada a l’empresa és una iniciativa educativa que proporciona un entorn d’aprenentatge integral per a l’alumnat de primer de batxillerat, integrant aspectes tant professionals com personals. En un inici l’alumnat rep xerrades d’antics alumnes en què expliquen els seus projectes professionals, seguidament duen a terme diferents monogràfics en els quals desenvolupen un CV i carta de motivació al centre en què realitzaran l’estada, passant així per un procés de selecció amb una entrevista motivacional.

La metodologia aplicada per afavorir l’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat es basa en la seva integració en diferents empreses. Això provoca una aplicació dels seus coneixements en espais on també poden explorar la fusió d’aquests amb altres valors com el pensament crític, l’autonomia i la iniciativa personal. Tots aquests aprenentatges els exposen mitjançant un vídeo on destaquen els seus aprenentatges en l’entorn on s’han desenvolupat, acompanyats d’una autoavaluació de l’experiència general.

Aquest projecte no només proporciona experiència vivencial a l’alumnat, sinó que també busca fomentar una comprensió més profunda de la dinàmica del món laboral. L’objectiu és acostar els estudiants a la realitat del món empresarial, incentivant-los a prendre consciència dels reptes i oportunitats que es presenten en aquest entorn. Mitjançant aquesta iniciativa, es pretén crear una connexió significativa entre la teoria acadèmica i la pràctica laboral, preparant així els estudiants per afrontar les demandes del món professional amb un coneixement més complet i una perspectiva més informada.

ESCOLA GEM

TERRACYCLE

Eina d’emprenadoria social dirigida a tots els agents educatius

L’ambientalisme i sostenibilitat són ítems clau en l’educació de les futures generacions, és per això que a l’Escola GEM donem molta importància a la promoció de projectes mediambientals.

El projecte Terracycle és una iniciativa que té com a principal objectiu la promoció del reciclatge de materials escolars i d’oficina amb la finalitat de minimitzar els residus generats en al centre educatiu. Mitjançant aquest programa, es pretén fomentar la consciència ambiental i la pràctica sostenible en la comunitat, reciclant el material que encara està en bon estat i proporcionant-li una segona vida útil, així contribuint a la preservació del medi ambient i la reducció de la nostra empremta ecològica.

L’alumnat de cinquè de Primària assumeix el paper crucial d’ambaixadors d’aquest projecte, basat en el reciclatge de materials considerats de rebuig sense la necessitat de consumir-ne de nous. Aquest grup no només informa les altres aules sobre la iniciativa, sinó que també assumeix la responsabilitat de gestionar part d’aquest programa ambiental.

Un aspecte clau d’aquesta gestió és la definició de quin material adquirim, posant un fort èmfasi en evitar aquells productes que no són reciclables. Una altra faceta destacada d’aquest programa és la recollida de material no reciclable, que inclou elements com bolis, rotuladors i Typex. A través d’aquesta acció concreta, l’alumnat participa activament en la reducció dels residus no reciclables a la nostra escola.

A més a més, TerraCycle no és només un projecte a l’àmbit escolar; és una iniciativa que abraça tota la comunitat educativa. Això significa que tot Mataró té l’oportunitat de participar, portant el seu material no reciclable a l’escola. Aquest enfocament inclusiu amplia l’impacte del programa, fent-lo accessible i beneficiós per a tota la comunitat.

ESCOLA MONTAGUT

FRASE SAP​

Eina per a resoldre conflictes de forma assertiva i autònoma

La frase SAP és una eina que forma part del nostre projecte de resolució de conflictes. Consisteix en formar l’alumnat en seguir una estratègia per tal de resoldre els conflictes de forma assertiva i autònoma. Aquesta es tracta de compartir amb el company amb qui tenim el conflicte el “sentiment” que ens provoca aquesta situació, quina “acció” ens ha molestat i fer una “proposta”.  La formació va a càrrec de la psicòloga de l’escola i es duu a terme durant les sessions de tutoria grupal. 

S’utilitza en qualsevol espai i moment on necessitin resoldre un conflicte, sempre i quan estiguin calmats per tal de poder-ho afrontar amb èxit. Els conflictes formen part de les relacions humanes i aquesta eina els dona seguretat i confiança per resoldre’ls cada vegada de forma més autònoma, sense haver de necessitat la intervenció del professional del Departament d’Orientació o la figura del tutor/a d’aula.

ESCOLA SANT GERVASI

CLICA I TROBA

Sistema per gestionar els objectes perduts del centre educatiu

Clica i troba, el sistema de gestió d’objectes de l’Escola Garbí permet recuperar de forma efectiva els objectes perduts. El sistema consisteix en un circuit on l’alumnat i les famílies poden consultar un catàleg digital on els objectes són classificats i etiquetats.

A través d’aquest i mitjançant les imatges, es poden reclamar aquells objectes perduts, facilitant així la recuperació i gestió dels mateixos. Aquest sistema de fàcil implementació i que requereix només d’una persona responsable gestionant els mateixos, agilitza molt processos i ajuda al bon funcionament de l’escola.

ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS

PLA D'AUTOFORMACIÓ​

Eina per generar un projecte pedagògic viu

El Pla d’Autoformació de Garbí Pere Vergés s’emmarca en el projecte de consolidació de la nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge i està programat a partir dels resultats de l’Autodiagnòstic Pedagògic que de forma regular es fa a les nostres escoles. L’objectiu d’aquests cursos és entendre els trets fonamentals del Projecte Pedagògic, actualitzat amb el coneixement científic més recent, i fonamentar la pròpia pràctica educativa amb els mateixos.

Els continguts s’han també triat segons les necessitats detectades a les sessions de coordinació i programació i segueixen la metodologia del nostre projecte (plantejament d’una situació real, vinculació amb el coneixement previ, reflexió personal i metacognició).

D’altra banda, els continguts recullen els apartats del Projecte Pedagògic, facilitant la incorporació i interiorització dels principals trets.

Els cursos s’han dissenyat a partir d’activitats de reflexió amb l’objectiu de generar noves mirades que qüestionen i complementen la nostra forma d’entendre i de posar a la pràctica la nostra metodologia educativa. El fet de llegir, pensar i reflexionar a partir de les activitats que es plantegen permeten assolir l’objectiu de millorar la nostra pràctica. Tots els cursos permeten als docents adquirir nou coneixement teòric i pràctic sobre la programació de seqüències didàctiques amb objectius competencials, la personalització de l’aprenentatge, organització de l’aula, l’avaluació, entre molts altres continguts.

Com són els nostres resultats acadèmics en competències bàsiques?

6è PRIMÀRIA

4t ESO

BATX. I PAU