Política de Privacitat de www.aeclab.cat

Dades del propietari de la web

 • RAÓ SOCIAL: AGRUPACIO ESCOLAR CATALANA
 • NIF: G61202933
 • DOMINI: www.aeclab.cat
 • ADREÇA POSTAL: RIERA SANT MIQUEL 00068,08006 Barcelona
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: aec@agrescat.cat
 • TELÈFONS: 934159356
 • NÚM. REGISTRE/ DADES ADDICIONALS: Dipòsit 7900010 Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya)

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA amb NIF G61202933 i domicili social situat en RIERA SANT MIQUEL, 00068,08006 Barcelona (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores

TRACTAMENTS REALITZATS
Accions comercials formulari web Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial 

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal. 

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web  Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’usuari Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal. 

Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

 

Instal·lació de cookies  Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. 

Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Gestió Formulari web  Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds 

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. 

Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Drets dels interessats

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat. 

Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en tal cas, les concretes dades personals tractats i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.). 

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari. 

Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament en determinats suposats. 

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.). 

Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats. 

Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe. 

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de mode similar. 

Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-ho, en qualsevol moment i de manera gratuïta. 

Per a exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions: 

 • Presentació d’un escrit a l’adreça RIERA SANT MIQUEL 00068, 08006 Barcelona (BARCELONA) (a l’atenció d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA) o bé a través de correu electrònic per correu electrònic a aec@agrescat.cat
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/a) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent: 
  • Haurà d’identificar-se fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li sol·licitarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.) 
  • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per a exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals). 
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon. 
  • Adreça postal o electrònica a l’efecte de notificacions. 
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris. 
  • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud. 

Finalment, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. 

Última actualització: 7 de novembre de 2023