Avís Legal de www.aeclab.cat

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), *GRUPACIO ESCOLAR CATALANA informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, AGRUPACIO ESCOLAR CATALANA informa de les següents dades

  • RAÓ SOCIAL: AGRUPACIO ESCOLAR CATALANA
  • NIF: G61202933
  • DOMINI: www.aeclab.cat
  • ADREÇA POSTAL: RIERA SANT MIQUEL 00068,08006 BARCELONA(BARCELONA)
  • ADREÇA ELECTRÒNICA: aec@agrescat.cat
  • TELÈFONS: 934159356
  • REGISTRE:  Dipòsit 7900010, Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Ocupació(Generalitat de Catalunya)

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA confereix la condició d’usuari. 

El lloc web d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web. 
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent. 

S’entendrà que AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA aplicació en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se. 

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. 

Modificacions

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Els canvis als quals fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació d’aquests. 

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA en el preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet. 

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent, si és el cas, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicable a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari. 

Propietat intel·lectual i industrial

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de *AGRUPACIO ESCOLAR CATALANA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA. 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA i l’usuari. 

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures. 

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic aec@agrescat.cat Així mateix, AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. 

AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya. 

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual. 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis. 

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 7 de novembre de 2023